رفتن به محتوای اصلی

لوگو رستوران گیاهی ورته

تمام مولفه های مربوط به یک محصول، خدمات و شرکت "هویت برند" نامیده می شود. برخی از این موارد عبارتند از: نام، لوگو، شعار، متن و شکل که موجب تمایز می گردد. هویت برند پیامی است که مشتری از محصول، شخص یا چیزی دریافت می کند. هویت برند محصول را به رسمیت می شناسد و موجب سازگاری پیام با مخاطب می شود لذا باید ثبات داشته باشد.

از این رو رستوران گیاهی ورته به دلیل عرضه مواد غذایی گیاهی و الهام از طبیعت سعی بر آن داشته که چهره ای از طبیعت را در لوگوی خود داشته باشد.

طراحی گرافیک
لوگو
ورته